Data Release for Haplotype-resolved genome analyses of a heterozygous diploid potato (RH89-039-16)

Authors:

Qian Zhou, Chunzhi Zhang, Wu Huang, Zhongmin Yang, Yu Zhang, Die Tang, John P. Hamilton, Richard G. F. Visser, Christian W. B. Bachem, C. Robin Buell, Zhonghua Zhang, Sanwen Huang

Genome Assembly and annotation for the heterozygous diploid potato RH89-039-16

Updated August 21, 2020

Genome Assembly:

Genome Annotation:

Genome Browser: